کتاب دیجیتال باز هم فصل گل است

تومان500

شعر پشت جلد کتاب:

عشق طبیعت دارد
و در آیینه آن می بیند
قدرت حضرت حق را به وضوح
و پردسار نگاهش یکسر
روی پرچین دیوار
روی آن شاخه که مرغی هر صبح
شعر می خواند و از عمق وجود
به خدا دل بسته است