چفیه حاج قاسم

تومان15,000

چفیه طرح حاج قاسم سلیمانی
چفیه گره دار سفید با حاشیه گره دار
مزین به تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی