مردی که جاودانه شد

تومان14,000

کتاب ، مردی که جاودانه شد
تولید شده در معاونت فرهنگی اجتماعی اوقاف

« نه میراث از پدرم بود و نه تجارت نامشروع
و نه صاحب مقام و مملکتی بودم که دست درازی به بیت المال بنمایم
و نه وابستگی و قرابتی با هزار فامیل داشتم که از قبل آنها سرمایه بیندوزم
آنچه را که از ملت بدست آوردم بودم، سرنجام به طریقی به ملت بازگردانیده ام»