قرآن کریم با ترجمه و نکات تفسیری بر اساس المیزان

تومان175,000

قرآن کریم با ترجمه و نکات تفسیری بر اساس المیزان (رحلی)
مترجم : سید محمدرضا صفوی
خوشنویس کتاب : عثمان طه

اصول مورد نظر در این ترجمه :
1 – این ترجمه ، اگر چه معنایی و محتوایی است ؛ ولی این موجب نشده که در برگردان واژه ها و جمله ها مساحمه ای روا شمرده شود.
2 – نه تنها در برابر هر واژه ای معادلی نهاده شده ، بلکه سعی بسیار شده بلکه سعی بسیار شده که حتی در برابر حرکات و اعراب کلمات که گویای معنایی خاص بوده ، نیز معادلی آورده و به گونه ای مفاد آن منعکس شود.

راهنمای انتخاب قطع قرآن | آشنایی با انواع قطع قرآن

ناموجود