سوهان لقمه پر پسته آنا طرح فیروزه

تومان105,000

آنا بدلیل استفاده از محصولات ارگانیک سوهانی خاص محسوب می شود، که با وجودی که از سواهان های جدید معرفی شده به صنعت شیرینی ها و سوغات های غذایی است پیش بینی آینده خوبی برای این سوهان ارگانیک می شود
آنا در زبان ترکی به معنی مادر و نشان از سوهان مادر و پایه است.