سربند یا فاطمه الزهرا (بسته 100تایی)

تومان180,000

حداقل تعداد سفارش خرید برای محصول عبارت است یک بسته 100 تایی

لازم نیست که حتما جبهه رفته باشی تا بدانی وقتی سربند «یا فاطمه» یا « یا حسین» و… بر پیشانی خود می بندی چه معنویت،هیبت و هویتی به آدم! می دهد؛ فقط اگر آن آدم! نسبت به اسما یاد شده و ذکر آن ها معرفت داشته باشد !!؟