زعفران سی گل (سرگل درجه یک)

تومان210,000

زعفران سی گل (سرگل درجه یک)
1 مثقال کامل: معادل 4/608 گرم

زعفران سی گل تولید شده در گناباد مهد زعفران ارگانیک و مبتنی بر قنات است
عطر و بوی زعفران گناباد در بازار زعفران از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

منطقه خراسان به خصوص جنوب خراسان رضوی “گناباد” و شمال خراسان رضوی “قائنات” از اصلی ترین مناطق کشت زعفران مرغوب ایرانی است.
تامین شده توسط زعفران سی گل باقری